รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

 

cover

ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

รหัสโครงการ:  นสธ.2554-1-006ข

จัดทำโดย: ดร.พนินท์ เครือไทย

จัดพิมพ์: ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การศึกษาระบบการจัดการอาหารนำเข้าที่ด่านอาหารและยาของประเทศไทย
โครงการชุมชนกับอุทกภัย อดีต ปัจจุบัน อนาคต: กรณีศึกษาอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา

comment closed

Copyright © 2013 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress