รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

 

cover

ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

รหัสโครงการ:  นสธ.2554-1-006ข

จัดทำโดย: ดร.พนินท์ เครือไทย

จัดพิมพ์: ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

คำเตือนของจีน เรื่องการลงทุนต่างประเทศ
การประชุมระดมสมองเรื่อง "อนาคตประเทศไทย"
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศาลซิวิลลอว์ ก็วางหลักกฎหมายใหม่ ๆ ได้: ความเป็นธรรมสำหรับคดีสิ่งแวดล้...

comment closed

Copyright © 2013 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress