รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

 

cover

ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

รหัสโครงการ:  นสธ.2554-1-006ข

จัดทำโดย: ดร.พนินท์ เครือไทย

จัดพิมพ์: ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 4 (ก.ค.55)
การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและส่งมอบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การปรับปรุงการผลิตข้าวบนที่สูงโ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “การปรับปรุงการผลิตข้าวบนที่สูงโดยแนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมช...

comment closed

Copyright © 2013 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress