รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

 

cover

ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

รหัสโครงการ:  นสธ.2554-1-006ข

จัดทำโดย: ดร.พนินท์ เครือไทย

จัดพิมพ์: ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

อานันท์ กาญจนพันธุ์,ศ.ดร.
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชี...
การจัดทำฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ และผลกระทบต่อเมืองชายแดนในจังหวัดเช...

comment closed

Copyright © 2013 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress