รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

 

cover

ชื่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต. ต้นแบบ

รหัสโครงการ:  นสธ.2554-1-006ข

จัดทำโดย: ดร.พนินท์ เครือไทย

จัดพิมพ์: ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

ผลกระทบปรับค่าจ้าง ช่วยลดเหลื่อมลํ้า
Policy Brief : การปรับปรุงการผลิตข้าวบนที่สูงโดยแนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน
สัมมนาวิชาการ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรเพื่อชุมชน”

comment closed

Copyright © 2013 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress