รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

cover1รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

(คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)

สัญญาเลขที่ 2-002/2554

รหัสโครงการ นสธ.2554-2-002 ข

โดย ดร.อนิศรา เพ็ญสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ดาวน์โหลด (142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

30 คดีดัง:คดีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของไทย
โครงการชุมชนกับอุทกภัย อดีต ปัจจุบัน อนาคต: กรณีศึกษาอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงพยาบาลเชียงของและเชียงแสน ในการรองรับผู้ป่วยข้ามถิ่น

comment closed

Copyright © 2014 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress