รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

cover1รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

(คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)

สัญญาเลขที่ 2-002/2554

รหัสโครงการ นสธ.2554-2-002 ข

โดย ดร.อนิศรา เพ็ญสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ดาวน์โหลด (77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การปรับตัวของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทยในยุคการค้าโลกเสรี
การส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 อบต.ต้นแบบ

comment closed

Copyright © 2014 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress