รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

cover1รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

(คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)

สัญญาเลขที่ 2-002/2554

รหัสโครงการ นสธ.2554-2-002 ข

โดย ดร.อนิศรา เพ็ญสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ดาวน์โหลด (101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

เศรษฐกิจชุมชนและนโยบายสาธารณะ: กรณีหมู่บ้านภาคกลาง
การส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย
ปรากฎการณ์ขัดแย้งของการศึกษานอกภาคบังคับในประเทศไทยระหว่างปริมาณและคุณภาพ

comment closed

Copyright © 2014 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress