รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

cover1รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

(คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)

สัญญาเลขที่ 2-002/2554

รหัสโครงการ นสธ.2554-2-002 ข

โดย ดร.อนิศรา เพ็ญสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ดาวน์โหลด (166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การใช้ภาษีคาร์บอนในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะฯ
ฐานข้อมูลกายภาพและแผนการใช้ที่ดินด้านกายภาพที่ยึดสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เชียงของและเชียงแสน จังหวัดเชีย...

comment closed

Copyright © 2014 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress