รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

cover1รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

(คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)

สัญญาเลขที่ 2-002/2554

รหัสโครงการ นสธ.2554-2-002 ข

โดย ดร.อนิศรา เพ็ญสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ดาวน์โหลด (171) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
การวิจัยเพื่อสนับสนุน "การปฏิรูปประเทศไทย"
ศึกษา Best Practice การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกรณีจังหวัดตรังและจังหวัดตราด

comment closed

Copyright © 2014 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress