การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณสกล ลีโนทัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

ประชุมระดมสมองเวทีอนาคตประเทศไทย
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อเสนอแนะ โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 4 ปี เพื่อพัฒนาการท่อง...
หนังสือ ฉากทัศน์ชีวิตคนไทยพุทธศักราช 2576

comment closed

Copyright © 2011 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress