ปรากฏการณ์ขัดแย้งของการศึกษา กับ การปฏิรูปการศึกษาไทยโดยแนวทางเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “ปรากฏการณ์ขัดแย้งของการศึกษา กับ การปฏิรูปการศึกษาไทยโดยแนวทางเศรษฐศาสตร์” ณ  ห้องเวอร์โก้ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำเสนอบทความวิชาการ การประชุมเริ่มต้นเมื่อเวลา 9.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล , รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ ,ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความเห็นต่อบทความทางวิชาการทั้งสองฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน

ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาไว้หลากหลาย ทั้งในส่วนเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐมิติ ตลอดจนคำแนะนำที่มีต่อการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ ผลการศึกษาหลักพบว่าคุณภาพการศึกษามีผลต่อค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญ โดยสถาบันที่มีคุณภาพแตกต่างกันจะมีผลต่อระดับค่าจ้างที่ได้รับแตกต่างกัน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอบทความ “การปฏิรูปการศึกษาไทยโดยแนวทางเศรษฐศาสตร์” ของศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ซึ่งการนำเสนอบทความชี้ให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำของการลงทุนด้านการศึกษาระหว่างครัวเรือนที่ยากจนและครัวเรือนที่ร่ำรวย ทั้งนี้จึงเห็นว่าภาครัฐสมควรที่จะออกแบบนโยบายการคลังเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าว ซึ่งความเหลื่อมล้ำนั้นจะมีผลต่อเนื่องไปยังรายได้ การออม และความมั่งคั่งตลอดชีวิตของครัวเรือน

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

งานแถลงข่าวสื่อมวลชน " การขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่"
รัฐแทงงบตำบลละ 2.7 หมื่นบาท จ้างชาวบ้านดับไปป่า 9 จว.เหนือ
การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอ...

comment closed

Copyright © 2011 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress