เวทีสาธารณะ นโยบายสาธารณะระดับชาติและท้องถิ่น : การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย

 

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ได้จัดการประชุมเวทีสาธารณะ “นโยบายสาธารณะระดับชาติและท้องถิ่น : การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย” ณ โรงแรมอิมพีเรียลโกล์เด้นท์ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานฯ นักวิจัยผู้รับทุน นสธ.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งมีหัวข้อการนำเสนองานและการอภิปรายที่สำคัญตลอด 2 วันที่ผ่านมา อาทิ

  • การนำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ คู่คิด มิตรแท้ อปท.ปีที่ 3 ซึ่งแผนงาน นสธ. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนางานวิจัยและนโยบายสาธารณะที่ดีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การจัดการด้านการเกษตร, การจัดการด้านการท่องเที่ยว, และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ติดตามรายละเอียดที่ลิงค์นี้)
  • การอภิปรายในประเด็นนโยบายสาธารณะระดับชาติ : ทางแผนงาน นสธ.  ได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ “การกระจายอำนาจกับการเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทย” โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย และ “ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่ สู่การปรับตัวของท้องถิ่นในยุคบูรพาภิวัตน์” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (ติดตามรายละเอียดที่ลิงค์นี้)
  • ทิศทางการวิจัยนโยบายสาธารณะในอนาคต :  การสัมมนาในหัวข้อ “Think Tank กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประเทศไทย” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI (ติดตามรายละเอียดที่ลิงค์นี้)
  • บทเรียนการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: ทางแผนงานฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอประสบการณ์บทเรียนสำหรับเป็นกรณีศึกษา (Case Study) จาก 3 โครงการได้แก่
    • ประสบการณ์จากโครงการหมอกควันภาคเหนือ โดย ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี
    • การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ:  กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์  โดย ผศ.กัลยาณี และ รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์
    • การศึกษาค่าภาคหลวงปิโตรเลียม โดย ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร (ติดตามรายละเอียดที่ลิงค์นี้)

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายผู้รับทุนแผนงาน นสธ. ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นราว 80 คน ผู้ร่วมประชุมทุกท่านได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ "สองทศวรรษแห่งการพัฒนาของสังคมไทย : นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธา...
แนวคิดเกี่ยวกับเมืองพิเศษ และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองพิเศษในประเทศไทย
“ช่องว่างนโยบายรัฐบาล: พลังงาน ค่าจ้างและการคลัง”

comment closed

Copyright © 2012 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress