เอกสารประกอบงานประชุม/เวทีนโยบายสาธารณะ

 

 ________________________________________________________________________________________

2555-กรกฎาคม-31

1. ระบบการศึกษาไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในยุคบูรพาภิวัตน์_ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

2. ระบบการศึกษาไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในยุคบูรพาภิวัตน์_ดร.พิจิตต รัตตกุล

3. ระบบการศึกษาไทย กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในยุคบูรพาภิวัตน์_ดร.เบญจลักษณ์  สพฐ.

   2555- สิงหาคม-07 : งานนำเสนอความก้าวหน้าคันธุลี

2555- กรกฎาคม-02  :  เอกสารประกอบการประชุมเวทีกระบวนการนิติบัญญัติของไทย

 

2555-มิถุนายน-29  :  เอกสารประกอบการประชุมเวทีฯ: 9ปีความรุนแรงภาคใต้ อัศจรรย์ความรู้ในแดนเนรมิต? 

 

2555-มกราคม-31  :  บูรพาภิวัตน์ : ฤๅโลกจะกลับขั้วอำนาจ

 

2555-มกราคม-27  :  การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะว่าด้วยการท่องเที่ยว 

 

2555-มกราคม-24  :  เอกสารประกอบงานแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การจัดการอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตกทม. และปริมณฑล ปี2554 

 

2554-ธันวาคม-23  :  เวทีวิชาการ: สร้างความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญา

 

2554-ธันวาคม-07  :  เวทีความคิด’มหาอุทกภัย : บทเรียนและข้อเสนอทางยุทธศาสตร์สำหรับอนาคต’  

 

2554-กันยายน-23  :  ข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ   

 

2554-กันยายน-21  :  บทบาทนักวิทยาศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ   

 

 2554-สิงหาคม-22  :  การศึกษาโครงการงานวิจัยกลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

 

2554-มิถุนายน-21  :  ปัญหาอุปสรรคการร่วมกำหนดนโยบายสวัสดิการภาคประชาชน   

 

2554-พฤษภาคม-26  :  การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   

 

2554-พฤษภาคม-03  :  เวทีสัมมนา “การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ และกลมกลืนกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและอนาคต” 

 

2554-เมษายน-04  :   แนวคิดเกี่ยวกับเมืองพิเศษ และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเมืองพิเศษในประเทศไทย

 

2554-มีนาคม-17  :  เอกสารนำเสนอจากการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ “สองทศวรรษแห่งการพัฒนา : นัยยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ”  

 

2554-มีนาคม-(6-8)   : ประชุมโครงการคู่คิดมิตรแท้ อปท. ปีที่ 3 การกระจายอำนาจ: ความท้าทายและความสำเร็จ

 

2554-กุมภาพันธ์-04  :  ปาฐกถาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์แห่งความพอ”

 

2554-มกราคม-26  :  การประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา 

 

2554-มกราคม-25  :  การนำเสนอผลการศึกษา  การใช้ภาษีคาร์บอนในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย   

 

2553-พฤศจิกายน-25  : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย 

 

2553-พฤศจิการยน-03 :  ชำแหละภาษีสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์จริงหรือ?

 

2553-ตุลาคม-07  :  ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย 

 

2553-กุมภาพันธ์-15  :  นโยบายนมโรงเรียน

 

2553-กุมภาพันธ์-16  :  กลุ่ม Policy Watch แถลงข่าวครั้งที่ 9

 

2553-กุมภาพันธ์-11  :  วาระคนเชียงใหม่: การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

 

2553-กุมภาพันธ์-04  :  การบรรยายพิเศษ “สภาวะโลกร้อน: จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

 

2553-กุมภาพันธ์-02 :  ยุทธศาสตร์การวิจัยเกษตรเพื่อรองรับโลกร้อน

 

2553-มกราคม-21&22 : การประชุมสัมมนาเรื่องการ “การพัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และวิธีการทำวิจัยนโยบายสาธารณะ

 

2552-ธันวาคม-21: เวทีสาธารณะ เรื่อง “นโยบายสาธารณะ: การแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายลำไย”

 

2552-ตุลาคม-01  : การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่าง พรฎ

 

 

Print Friendly
Copyright © 2012 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress